Uregulowane pH gleby oraz poprawa jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych są kluczowe w kontekście produkcji roślinnej. Wartość pH jest kluczowym wskaźnikiem żyzności gleby. Dla użytków rolnych powinna mieścić się w przedziale 5,0 do 7,0 wartości pH. Wartości odbiegające od tej normy, sygnalizują degradację gleby (poniżej pH 4,5) lub świadczą o jej alkalizacji (powyżej pH 7,0).

Wzrost plonu po wapnowaniu jest następstwem korzystnych procesów zachodzących w glebie:
• poprawa właściwości fizycznych do których należy lepszy wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz większa ilość pobranej wody i składników pokarmowych
• poprawa właściwości biologicznych, czyli szybszy proces rozkładu materii organicznej oraz uruchamianie składników mineralnych z resztek pożniwnych
• poprawa właściwości agrochemicznych poprzez neutralizację toksycznego glinu i manganu, a także uruchamianie trudno przyswajalnych związków fosforu