OZE w Twoim gospodarstwie!

Połączyliśmy nasze siły, by oferować kompleksowe rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Tworzymy nowy rozdział w rolnictwie, a nowoczesność nas nie ogranicza!

Agro-Efekt i Zielona Energia – połączyła nas przyszłość. 

Kierunki współpracy firm:

Głównym celem współpracy firm jest inicjowanie transformacji energetycznej rolnictwa, a także oferowanie kompleksowych rozwiązań na obsługiwanych rynkach. Strategia naszego partnerstwa zakłada dodatkowo:

 • odpowiedzialne wdrażanie rozwiązań OZE dla rolnictwa nawiązujących do regulacji prawnych,
 • optymalizację kosztów produkcji rolnej dzięki OZE,
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu OZE do rolnictwa (agrofotowoltaika, elektromobilność w rolnictwie, magazynowanie energii, a w przyszłości także biogazownie),
 • projektowanie, testowanie i wdrażanie własnych rozwiązań z zakresu OZE,
 • inicjowanie wspólnych działań w OZE m.in. tworzenie grup inwestorskich.
Transformacja energetyczna stała się faktem. Instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, auta elektryczne, farmy fotowoltaiczne i wiele innych produktów OZE są dziś nieodłącznym elementem polskiej gospodarki, w tym rolnictwa. Wykonywanie własnych inwestycji wykorzystujących OZE wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań pod profesjonalnym przywództwem. Nawiązanie współpracy pomiędzy firmami Agro-Efekt Sp. z o.o. oraz Zielona Energia Sp. z o.o. to przełomowe wydarzenie tworzące nowy rozdział w polskim rolnictwie.
O firmie Agro-Efekt
Działamy na rynku już od 30 lat. Przez ten okres udało się nam stworzyć stabilną i bezpieczną firmę, której celem jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi w zakresie sprzedaży oraz serwisu środków do produkcji rolnej. Oferujemy szereg rozwiązań dostosowanych do wymagań zmieniającego się rynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, wdrażamy nowoczesne technologie. 
Przejście zatem obojętnie obok transformacji energetycznej, która dotyka wszystkie sektory gospodarki, w tym rolnictwo – jest dla nas niemożliwe. Jest to wielka szansa dla gospodarki, a tym samym pojedynczych klientów. Jednak nieodpowiednio przeprowadzona transformacja może nieść ze sobą także pewne zagrożenia. Niezbędnym krokiem jest, więc wprowadzanie zmian z udziałem profesjonalistów z branży OZE. Jako inicjatorzy i współtwórcy transformacji energetycznej opartej na OZE w rolnictwie podjęliśmy przełomową dla swojej firmy decyzję: firma Zielona Energia Sp. z o.o. oficjalnie została strategicznym Partnerem OZE dla rolnictwa z know-how technicznym i z zakresu współpracy z OSD. 
Celem firmy Zielona Energia Sp. z o.o. jest stworzenie nowego systemu współpracy i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które ułatwią rolnikom oraz przedsiębiorcom przejście przez transformację energetyczną. Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania każdego gospodarstwa i przedsiębiorstwa, a dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii możemy mieć realny wpływ na jej koszt oraz bardziej efektywnie ją wykorzystywać. Adresatami naszej współpracy są rolnicy i przedsiębiorcy oraz pozostali klienci potrzebujący rozwiązań OZE, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w ich tworzeniu.

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

Agrofotowoltaika

Pompy ciepła

Elektromobliność

Magazyny energii

Korzyści z odnawialnych źródeł energii w Twoim gospodarstwie

→ Możliwość rozliczenia płodami!

Kup instalację fotowoltaiczną / pompę ciepła teraz i zapłać po żniwach!

Stawiając instalację fotowoltaiczną nadal możesz uprawiać pod nią ziemię!

Rozliczysz energię po stawkach godzinowych!

Czyste Powietrze

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000zł

Na co?

M.in. przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane m.in.:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Nabór trwa do 31.12.2027 r.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w przypadku podstawowego oraz podwyższonego progu dofinansowania dla dofinansowania przy poziomie najwyższym okres przedsięwzięcia wynosi do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Moje Ciepło

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Za nowy budynek uznaje się taki, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie: nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożono takie zawiadomienie, lecz nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Na co?

Dotacja przyznawana jest na m.in. na zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z 

osprzętem lub zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.
 • Nabór trwa od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r.
 • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.
 • Dofinansowanie udzielane jest na inwestycje zakończone
Mój Prąd

Dla kogo?

Dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Na co?

Dotacja przyznawana jest na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, zakup i montaż magazynów ciepła w tym pomp ciepła, zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, oraz zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.
 • Nabór trwa od 22.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
 • Wszystkie wydatki na zakup i montaż instalacji muszą być poniesione nie wcześniej niż przed 01.02.2020 r.
Agroenergia

Dla kogo?

Dla osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.  


Dla osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia 

użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Na co?

Na zakup i montaż m.in.:

 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła 
 • magazynów energii do instalacji 

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Nabór trwa do 31.12.2025 r.
 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
 • Dofinansowania nie można łączyć z ulgą w podatku rolnym, natomiast można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.
GRANT OZE

Dla kogo?

O grant OZE może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.

Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne

Na co?

 Zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub

 • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
 • instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
 • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne.

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Nabór trwa od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r.
 • Przeznaczony jest na refinansowanie kosztów inwestycji
 • W przypadku prowadzenia w budynku działalności gospodarczej przez Inwestora Grant OZE udzielany jest jako pomoc de mininis

Oferujemy

Jesteś zainteresowany tematem i chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie OZE? Skontaktuj się z nami:

Możesz skorzystać również wysłać wiadomość przez formularz:

  Jestem zainteresowany/a:

  _____