Czyste Powietrze

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000zł

Na co?

M.in. przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane m.in.:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Nabór trwa do 31.12.2027 r.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w przypadku podstawowego oraz podwyższonego progu dofinansowania dla dofinansowania przy poziomie najwyższym okres przedsięwzięcia wynosi do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Moje Ciepło

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Za nowy budynek uznaje się taki, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie: nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożono takie zawiadomienie, lecz nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Na co?

Dotacja przyznawana jest na m.in. na zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem lub zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.
 • Nabór trwa od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r.
 • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.
 • Dofinansowanie udzielane jest na inwestycje zakończone
Mój Prąd

Dla kogo?

Dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Na co?

Dotacja przyznawana jest na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, zakup i montaż magazynów ciepła w tym pomp ciepła, zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, oraz zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.
 • Nabór trwa od 22.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
 • Wszystkie wydatki na zakup i montaż instalacji muszą być poniesione nie wcześniej niż przed 01.02.2020 r.
Agroenergia

Dla kogo?

Dla osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.  


Dla osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Na co?

Na zakup i montaż m.in.:

 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła 
 • magazynów energii do instalacji 

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Nabór trwa do 31.12.2025 r.
 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
 • Dofinansowania nie można łączyć z ulgą w podatku rolnym, natomiast można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.
GRANT OZE

Dla kogo?

O grant OZE może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.

Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne

Na co?

 Zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub

 • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
 • instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
 • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne.

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa z zakresu OZE:

 • Nabór trwa od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r.
 • Przeznaczony jest na refinansowanie kosztów inwestycji
 • W przypadku prowadzenia w budynku działalności gospodarczej przez Inwestora Grant OZE udzielany jest jako pomoc de mininis